Tjenester


MOTIVERENDE KOMMUNIKASJON 
MOTIVERENDE KOMMUNIKASJON

- motiverende kommunikasjon er et sett virkemidler som bidrar til refleksjon, motivasjon og målrettet utvikling

Noen drivende verdier for motiverende kommunikasjon er: frihet, likeverd, empati og utforskning. I tillegg er det en fordel med åpenhet, for å kunne utvikle seg som menneske eller bidra til andres utvikling.  

Ofte er vi for raske med å trekke konklusjoner basert på observasjoner og erfaring. Vi er ikke åpen for det som kommer eller for å se hele bildet. 

Dette er gjerne kjent som bias og den subjektive feilkilde. Selv spesialister har denne feilkilden. Det er en del av det å være menneske. Noen ganger er spesialister så blendet av sin egen erfaring og oppfatning at de ikke ser hele bildet. Hvis de i tillegg begynner å bli dømmende og ekskluderende ovenfor andres erfaring, kan de ende opp med å stå for vranglære, også kalt kvakksalveri. 

I motiverende kommunikasjon tar vi høyde for denne feilkilden. Vi er mer opptatt av refleksjoner og åpenhet. Hvis du ikke kan reflektere, vil du stagnere.  

Å være observatør fremfor dommer

Så hva er det som skaper rom for refleksjon? 

Hvilke verdier og holdninger gjør at vi kan utvikle mennesker og samfunn?

Åpenhet, tilstedeværelse og lytting er grunnleggende holdninger som bidrar til at man ikke konkluderer for fort eller ekskluderer vesentlige detaljer. 

I sikkerhetsfagene og risikovurdering er dette essensielt viktig for å forebygge og iverksette sikkerhetsforebyggende tiltak. Det samme prinsippet kan overføres til relasjonsbygging. For å skape tillit og soliditet i relasjoner, trenger vi lytting og åpenhet som gir rom for refleksjoner

Mennesker motiveres av autonomi

Forskning og praksis viser at mennesker motiveres av autonomi- å kunne tenke og velge selv. Man bruker da aktivt indre kvaliteter, oppnår sterkere selvfølelse og mer varig indre motivasjon oppstår. I motsatt fall kan man føle seg overkjørt og gjøre ting av pliktfølelse, som ikke skaper den samme indre kraften. 

Åpenhet, fleksibilitet og autonomi på arbeidsplassen bidrar derfor til mer motiverende kommunikasjon og sunne, sterke relasjoner preget av likeverd. Man opplever selvrealisering og aksept i et miljø med likeverdige prinsipper i bunn. Ulikheter aksepteres og verdsettes. 

I følge den amerikanske psykologen Edward Deci, som regnes som en av verdens fremste motivasjonseksperter, er opplevelsen av autonomi, kompetanse og tilhørighet medvirkende til indre motivasjon. Sammen med sin kollega Richard Ryan står han bak den såkalte "selvbestemmelsesteorien". 

Lignende funn er gjort av psykologen William R. Miller, som står bak samtalemetodikken MI/motiverende intervju, en samtalemetode som gjør endring og utvikling lettere mulig.

PERSONLIG OG SOSIALT ANSVAR

-personlig og sosialt ansvar gir bedre balanse

I følge professor Didier Cossin, forfatteren av "Inspiring Stewardship" (2016) gjør ansvarlige ledere det best. Selskaper som tenker langsiktig og verdibasert gjør det vesentlig bedre finansielt enn selskaper som fokuserer kortsiktig. 

I Norge definerer Arbeidsmiljøloven hva som er et leder- og arbeidsgiveransvar, samt hva som er medarbeidernes medvirkningsansvar (ref. AML § 2-3). Dette er vår juridiske plikt og pålagte sosiale ansvar som samfunnsborgere. Vi er en del av et samfunn og hva det innebærer i praksis, defineres blant annet av norske lover.     

Det personlige ansvaret er hver og en sitt ansvar for seg selv. For eksempel å kommunisere åpent og ærlig. Når det er balanse mellom det personlige og sosiale ansvaret, oppnår bedriften bedre balanse. 


Det er sjelden man kan kommunisere og samarbeide for mye med noen.

Marit Breivik i intervju til Ledernytt 


Jeg samarbeider med flere dyktige rådgivere innenfor kommunikasjon og ledelse, slik at kundens behov alltid vil være i fokus. Dette skaper kvalitet. Ta kontakt for å se hvordan vi kan skape motiverende kommunikasjon i din organisasjon. 


Human Research tilbyr HR Inspirasjonsprogram til bedrifter med maks 60 ansatte. Dette programmet går over 12 måneder og setter søkelyset på bedriftens motivasjonskompetanse, status og potensial. Ta kontakt for mer informasjon eller om du ønsker et foredrag om motiverende kommunikasjon.Det handler om å bruke tid for å spare tid.

Amund Fjeldstad i intervju til Ledernytt- Noen ganger gjør det lille hele forskjellen.

La motiverende kommunikasjon bidra til din kvalitet.


 Powered by Makeweb