Motiverende kommunikasjon

– for inspirasjon og utvikling

Med «motiverende kommunikasjon» menes her kommunikasjon som utløser og medvirker til endring, utvikling, bevegelse og motivasjon.

Motiverende kommunikasjon har lite eller ingenting med positivitet å gjøre. Motivasjon kan ofte oppstå via konflikter og utfordringer som må løses. Det er konsekvensen av det som skjer i situasjonen og som blir kommunisert, som sier noe om kommunikasjonen virket motiverende.

Et eksempel kan være en medarbeider som omsider sier sin ærlige mening til sjefen etter å ha gått i lang tid og vært demotivert over arbeidsforholdene. Etterpå skjer det endringer som gjør at medarbeideren er mer motivert.

Her må vi se på hensikten med å kommunisere med hverandre: hvorfor kommer vi med tilbakemeldinger? For å være slem? Eller for å forbedre ting?

Mennesket i fokus

Ofte ligger det emosjonelle, menneskelige behov bak tilbakemeldinger og det er de som trenger å drøftes hvis man skal arbeide realistisk med menneskelige ressurser. Her finnes et hav av potensial i ulike bedrifter når det gjelder større involvering av medarbeidernes opplevelser- slik at det tilrettelegges for økt motivasjon.

Ledere kan ha urealistiske forestillinger om at medarbeidere skal gjøre som de får beskjed om og hvis de ikke gjør det så er de ikke motiverte. Slike antagelser bunner ofte i manglende psykologisk kompetanse, og at man ikke tar seg tid til endringer som er nødvendig for motivasjon.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsforholdene skal legges til rette, det er ikke bare individet som skal føye seg etter forholdene. Mange mennesker har opp gjennom tidene sagt opp sine jobber eller blitt utbrent fordi forholdene ikke legges til rette. Det er på tide man ser realistisk på situasjonen og hva som er de menneskelige behovene i enhver situasjon. I henhold til Arbeidsmiljøloven har «arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidet organiseres og legges til rette slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige psykiske og fysiske belastninger».

Bakgrunn

Mye av bakgrunnen for MK er å skape et verktøy for lettere å kunne ta tak i slik problematikk, redusere misnøye og sykefravær og jobbe ut fra kjernen av problemet: at vi ikke lar mennesker være mennesker eller tilrettelegger for motivasjon.

En annen bakgrunn for MK er at mange er opplært og vant til å gå rundt og være demotivert mye av tiden, fordi vi sjelden sier fra hva vi virkelig mener. Dette er bakgrunnen for å lage MK som et utviklingsprogram med mer ærlig og åpen kommunikasjon som utløser motivasjon.

Mens mange metoder fokuserer på dialog og samtaleteknikk vil MK fokusere mer på helhet og situasjon. Det er sterke sosiologiske prinsipper i bunn for MK, der vi tar utgangspunkt i at individet er sterkt påvirkelig av miljøet.

Vi kan skreddersy programmet til hver enkelt bedrift og gjennomføre personlige intervjuer med kursdeltagerne for å få god kontakt med gruppen før vi møtes. Det er maks 14 deltagere på en gruppe.

På sikt skal MK også tilbys som et personlig program for inspirasjon og utvikling. Vi lager først en e-bok som oppsummerer de viktigste temaene.

Åpenhet og utforskning

 

Åpenhet og utforskning er viktige faktorer for hvordan ulike diskusjoner utvikler seg. Det er også verktøy man kan benytte for å prøve å forstå andre mennesker og seg selv bedre. Å være åpen, stille spørsmål og reflektere var opprinnelig en svært sofistikert metode for menneskelig utvikling, og den er fortsatt allmenngyldig.

 

Hvor åpen eller lukket er du? Kan du gi og ta tilbakemeldinger uten å bli sint eller svare med det samme?

 

Hvis noen har behov for å gi deg en tilbakemelding, kan din reaksjon avsløre i hvilken grad du har respekt for det andre mener og føler. Det er en gylden sjanse til å vise hvor autentisk du er i din omtanke og om du er åpen for å høre noe om hvordan du påvirker andre.

 

Går du i forsvar eller angriper tilbake viser det en ganske umoden måte å takle tilbakemeldinger på. Når noen har behov for å gi deg tilbakemelding, så la dem gjøre det. Prøv å lytte med åpenhet og empati, og utforske hva som ligger bak det som blir sagt. Dette er noe av hensikten med å anvende 360 graders evalueringer innen lederutvikling. De ser da på tilbakemeldinger fra menneskene rundt lederen for kartlegge potensial for utvikling.

 

På MK-samlinger legger vi opp til refleksjonsoppgaver som gjennomføres to og to, maks tre. Dette kan skape god oppmerksomhet og bevissthet rundt hva hver og en mener. Det er også involverende og motiverer til refleksjon og drøfting av aktuelle tema. Her vil være gode muligheter for å ta opp ting som er aktuelle i hverdagen hos akkurat dere.

Indre kommunikasjon

 

Indre kommunikasjon betyr den kommunikasjonen du fører med deg selv. Dine indre tanker, bekymringer, tro og håp. Dette påvirker i stor grad hvordan du kommuniserer og motiveres i hverdagen. Har du et realistisk bilde av deg selv eller er det ting du kanskje overser eller ikke er så bevisst på?

 

Hva sier du til deg selv? Hva tror du på?

Hva har du erfart og hva tenker du om det du har erfart?

 

Dette er faktorer som påvirker din evne til å motivere deg selv og sette deg inspirerende mål for hverdagen. Det kan også påvirke hvordan du oppfattes av omgivelsene og til syvende og sist hvordan du kommuniserer med dem.

Relasjonskommunikasjon

Hvordan forholder du deg til ulike relasjoner?

Klarer du å tilpasse kommunikasjonen litt til den du snakker med?

Eller motsatt: tilpasser du deg for mye?

 

Hva har det å si for din egen motivasjon?

 

Alle relasjoner har sin unike kjemi og historie, og dine drivende verdier i bunn vil ofte speile din kommunikasjon i relasjoner.

 

Et eksempel: hvis du er en idealist opptatt av humanitære verdier og jobber med en utpreget materialist som bare tenker på penger og hva ting koster istedenfor hva de er verdt, eller som ikke anerkjenner menneskelig verdi, kan dette skape dårligere kommunikasjon og motivasjon enn hvis dere har mer sammenfallende verdier. Har vi veldig ulike verdier og syn i bunn blir konflikter ofte en del av hverdagen.

Fokus på potensial

Når vi gjør ting av plikt- og ikke den frie vilje- kan det føles tyngre og vi blir lettere demotivert. Den amerikanske psykologen Edward Deci som står bak selvbestemmelsesteorien har skrevet en del om dette i sitt arbeid.

 

Se bare på barn og deres behov for glede og spontanitet i mestring og læring. Vi kaller det gjerne trassalderen når barn i 2-3 års alder begynner å gi klart uttrykk for det menneskelige behovet å bestemme selv. Ofte følger glede, stolthet og selvtillit i kjølvannet av selvbestemte handlinger.

 

Barn som har blitt hysjet ned eller påført skam- og skyldfølelse over dette menneskelige behovet i oppveksten, kan i voksen alder slite med å gjøre sin egen mening kjent eller oppleve påfølgende skam- og skyldfølelse når de gjør det. Da gjør det ikke situasjonen noe bedre hvis man befinner seg i et miljø med dårlig ytringskultur  og lite rom for personlige meninger.

 

Har bedriften din fokus på potensial i mennesker?

Har dere en ytringskultur der alle blir sett, hørt og spurt?

 

Som leder eller veileder, kollega, mor, far eller venn, er det viktig at du har fokus på det menneskelige potensial og hvordan du bidrar til å utvikle dette.

Som kursdeltaker får du:

Gode råd og tips innen motiverende kommunikasjon

Personlig oppfølgning og refleksjonsoppgaver

Gratis e-bok

Målgruppe:

Kurset passer for alle voksne mennesker i privat og offentlig sektor, humanitære organisasjoner, oppstarts-bedrifter, salgsteam og andre som er opptatt av utvikling og god, motiverende kommunikasjon.

 

Kontakt meg for mer informasjon:

annemarie@humanresearch.no

Telefon: 988 79 300

Kontakt meg for nærmere informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg og din bedrift.